Đánh giá doanh nghiệp


Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ này sử dụng các công cụ khách quan, hệ thống năng lực hiện đại và chuyên gia để đánh giá:

1. Mức độ sẵn sàng của tổ chức

Tìm hiểu xem tổ chức đã sẵn sàng đón nhận thay đổi cụ thể mang tính chiến lược chưa

2. Đội ngũ quản lý

Tìm hiểu năng lực của lực lượng quản lý dựa trên một tiêu chuẩn/ mục đích nhất định

3.Thấu hiểu năng lực chuyên môn của cá nhân

Tìm hiểu xu hướng, thế mạnh, công việc và vai trò phù hợp, phong cách lãnh đạo và quản lý, kiến thức và năng lực của cá nhân

Kết quả chuyển giao

  • Báo cáo về mức độ sẵn sàng của Doanh nghiệp
  • Báo cáo về mức độ cam kết của Nhân viên
  • Báo cáo về mức độ phù hợp của công việc/vai trò
  • Báo cáo nhóm Ban lãnh đạo/Quản lý 360
  • Kế hoạch phát triển lãnh đạo Giải pháp phát triển cá nhân