Ngừng đóng BHYT: có thể không bị thu hồi thẻ

Luật lao động   |   25.08.2016

Một trong những băn khoăn của đại diện Ban Sổ thẻ khi trước thềm ban hành Công văn mới thay thế Công văn 1814/BHXH-ST ngày 24/5/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thu hồi thẻ BHYT, đó là khi người tham gia BHYT ngừng đóng BHYT có thể được thu hồi thẻ hoặc không vì thông tin KCB BHYT của cá nhân đã được liên thông để cơ sở KCB tra cứu.

Nội dung Công văn này có 1 số điểm nổi bật sau:
1. Quản lý dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT
Cơ sở dữ liệu về quá trình thu và cấp thẻ BHYT của người tham gia BHYT được quản lý tập trung tại BHXH Việt Nam.
Mọi phát sinh tăng giảm đối tượng tham gia BHYT đều do BHXH tỉnh cập nhật vào chương trình quản lý tự động để chuyển về BHXH Việt Nam và đồng bộ trên Hệ thống thông tin Giám định BHYT.


2. Quy trình cập nhật và tra cứu thông tin
Đơn vị sử dụng lao động, UBND, Đại lý thu và cơ quan quản lý đối tượng khi phát sinh tăng, giảm, đơn vị này phải lập tờ khai, danh sách gửi cơ quan BHXH theo mẫu tại Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015.


Đối với cơ quan BHXH, phòng quản lý thu khi tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử do bộ phận một cửa hoặc đơn vị chuyển đến, kiểm tra, đối chiếu chỉ tiêu và cập nhật dữ liệu vào phần mềm SMS quản lý thu, sau đó chuyển dữ liệu sang phần mềm Quản lý thẻ để cấp mới, điều chỉnh thông tin và giảm giá trị thẻ.


Đối với các cơ sở KCB BHYT khi tiếp nhận hồ sơ KCB thực hiện cập nhật dữ liệu, tra cứu thông tin trên thẻ BHYT và giá trị sử dụng của thẻ BHYT. Trường hợp phát hiện thẻ BHYT còn hạn sử dụng nhưng người tham gia đã ngừng đóng BHYT thì thực hiện lập biên bản, thu hồi thẻ BHYT và định kỳ vào ngày cuối tháng chuyển cho cơ quan BHXH để quản lý theo quy định tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 47 Quyết định số 959/QĐ-BHXH.
 

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.