Tasco Case Study

Điển cứu   |   26.05.2016

Thách thức của dự án

Cần một hệ thống quản trị nhân lực khoa học và thông minh nhằm đảm bảo nguồn lực để triển khai kế hoạch hành động chiến lược đúng theo tầm nhìn của hội đồng quản trị.

Giải pháp

  • Sử dụng phương pháp luận thẻ điểm cân bằng (BSC) để rà soát và phản biện những chủ đề chiến lược và phân tích các mảng hoạt động trong lợi thế cạnh tranh của doanh nghệp.
  • Khai triển chiến lược một cách định lượng và nhất quán từ tổng công ty xuống các đơn vị thành viên và tới từng cá nhân.
  • Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực kết nối chặt chẻ với việc thực thi kế hoạch chiến lược và đi theo mô hình đãi ngộ 3P (Vị trí công việc, Năng lực, Đóng góp)

Kết quả

  • Doanh thu 2014 tăng trưởng 55.7% so với 2013.
  • Lợi nhuận sau thuế 2014 tăng 20 lần lên mức 258 tỷ đồng từ mức 12 tỷ đồng trong năm 2013.
  • Tỷ suất lợi nhuận phục hồi lên mức 9% trong năm 2014 so với mức 1% trong năm 2013.

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.

Bản tin nhân sự

L & A gửi đến bạn những bài viết hay & cập nhật mới nhất về lĩnh vực nhân sự

Bài viết nổi bật
27.05.2016

Shell Case Study

Tài nguyên nhân sự