Tóm lược một số nội dung về luật lao động trong tháng 7/2017

Luật lao động   |   27.07.2017

TÓM LƯỢC MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LUẬT LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 7/2017

 

Trong tháng 7/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thông qua một vài chính sách, nghị định, thông tư sửa đổi bổ sung và bắt đầu đi vào hiệu lực kể từ tháng 7 này.

 

  1. TỪ 12/6, DOANH NGHIỆP PHẢI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 2 NGÀy


Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2017, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 26/2015/TT-BTC.


Cụ thể, từ ngày 12/06/2017, trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn, tổ chức kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp ít nhất 02 ngày thay vì 05 ngày như quy định hiện hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ hai trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.


Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về tạo hóa đơn đặt in. Theo đó, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in; nếu sau 02 ngày làm việc mà cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in; trong khi theo quy định trước đây là 05 ngày làm việc.


Cũng theo Thông tư này, cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh theo tháng; số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh lần đầu tối đa là 01 quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn; trường hợp có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/06/2017.

 

  1. TỪ 1/5, NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GTGT QUA MẠNG


Ngày 24/04/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử.


Theo đó, từ ngày 01/05/2017, chính thức triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử với cơ quan thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  


Trước đó, ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2790/QĐ-BTC về việc thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử từ tháng 12/2016 tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận và Thái Nguyên.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

  1. TỪ 1/7/2017, TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ LÊN 1,3 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG


Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.


Cụ thể, từ ngày 01/07/2017, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam; người làm việc trong tổ chức cơ yếu… sẽ chính thức tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng.


Mức lương cơ sở này được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.


Nghị định này thay thế Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.

 

  1. MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT ĐẾN 11 NĂM VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP


Ngày 25/05/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trong đó quy định cụ thể về những ưu đãi đối với dự án đầu tư trong cụm công nghiệp.


Cụ thể, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 07 năm; Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư với mức tối đa 70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.


Đồng thời, Nghị định này cũng quy định nhiều ưu đãi, hỗ trợ với cụm công nghiệp làng nghề. Trong đó, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp làng nghề được miễn tiền thuê đất 11 năm và được xem xét vay vốn tín dụng với mức tối đa 70% tổng mức đầu tư. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 15 năm và cũng được xem xét vay vốn tín dụng với mức tối đa 70% tổng mức đầu tư.


Để được hưởng hưởng ưu đãi nêu trên, cụm công nghiệp làng nghề phải nằm trong Quy hoạch; Số lượng các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề chiếm trên 60% so với số lượng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã di dời hoặc đăng ký di dời vào cụm công nghiệp làng nghề; Tính đến thời điểm xem xét hưởng ưu đãi, tỷ lệ đăng ký lấp đầy trên 80%, trong đó trên 60% của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề theo xác nhận của UBND cấp huyện.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2017; thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009.

 

  1. CÔNG TY ĐẠI CHÚNG PHẢI CÔNG BỐ VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA GIÁM ĐỐC 


Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng đã được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/08/2017.


Nghị định này đã có những quy định chặt chẽ về việc báo cáo và công khai thông tin của công ty đại chúng. Cụ thể, ngoài việc công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng, công ty đại chúng còn phải công khai tiền lương của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác của công ty đại chúng và thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.


Bên cạnh đó, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty. Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình hoạt động, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ, kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình.


Đặc biệt, công ty đại chúng phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin; nhân viên này phải có trách nhiệm: Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư; Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.


Nghị định này bãi bỏ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.

 

  1. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ


Ngày 13/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.


Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn, doanh nghiệp sử dụng người dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí đào tạo tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học, nếu người lao động thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ tối đa 04 triệu đồng/người/khóa học. Người học được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học, tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Trường hợp người lao động cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm ở xa nơi cư trú từ 05 km trở lên.


Về chính sách hỗ trợ bảo hiểm, Nhà nước nộp thay cho các doanh nghiệp tối đa 05 năm đối với một người lao động và áp dụng đối với người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.


Ngoài ra, doanh nghiệp còn được miễn, giảm tiền thuê đất tùy theo số lượng người lao động là người dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt thường xuyên tại đơn vị.


Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/07/2017.

 

  1. TỪ 1/7, TĂNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI THÊM 7,44% 


Ngày 30/06/2017, Chính phủ đã ra Nghị định số 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.


Nghị định chỉ rõ, từ ngày 01/07/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 06/2017 đối với: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ cấp xã đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mât sức lao động hàng tháng…


Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/08/2017.

 

(Nguồn: TriLaw)

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.