Chat with us, powered by LiveChat

Blog Kiến thức nhân sự

Báo cáo tương lai việc làm 2020

– Nguồn: © 2020 World Economic Forum
– The Future of Jobs Report 2020
– Bản dịch thuộc về Le & Associates

Đại dịch Covid-19 dẫn đến giãn cách xã hội và suy thoái toàn cầu năm 2020. Việc này tạo nên một tương lai không chắc chắn cho thị trường lao động và thúc đẩy sự xuất hiện của các công việc mới.

Báo cáo tương lai việc làm 2020 nhằm làm sáng tỏ:

  1. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lên thị trường lao động.
  2. Triển vọng dự kiến ​​cho các công việc và kỹ năng nghề nghiệp trong 5 năm tới.

Báo cáo kết hợp giữa nghiên cứu định tính và định lượng, tổng hợp quan điểm của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp – giám đốc điều hành, giám đốc chiến lược và giám đốc nhân sự. Báo cáo cũng cung cấp thông tin chuyên sâu cho 15 lĩnh vực công nghiệp và 26 quốc gia đang phát triển.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *