Blog Dự án điển hình

Ngành sản xuất – Shell – Dự án Thầu nhân lực sản xuất điển hình

Khách hàng: SHELL VIETNAM

Phạm vi công việc:

  • Thầu sản xuất với đầy đủ các hoạt động điều hành dự án và nhân sự, được chuyển đổi từ dự án Cho thuê nhân lực (2003 – 2011).

Thời gian: 2011 đến nay.

Số nhân viên: 59 ~ 100 (dựa trên yêu cầu theo mùa).

Thách thức của dự án

  • Shell cần phải nâng cấp HRM trong hoạt động sản xuất và giảm bớt khối lượng công việc của đội ngũ quản lý;
  • Tiền công tăng, nhưng năng suất vẫn giữ nguyên.

Giải pháp của L & A

  • Quản lý toàn diện với cam kết với KPIs đầu ra;
  • Quản lý nhân sự được thực hiện bởi một đối tác nhân sự hỗ trợ Trưởng dự án;
  • Tuyển dụng và chủ động đào tạo để thay thế hiệu suất kém.

 

 

 

Kết quả

  • Cải thiện năng suất: 10%;
  • Tiết kiệm chi phí: 13%;
  • Tiến trình sản xuất: 99%;
  • Tuân thủ an toàn – sức khỏe: 100%.

 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required