Chat with us, powered by LiveChat

Blog Dự án điển hình

Dự án Thầu nhân lực cho công ty sản xuất Dược phẩm

Khách hàng: Tập đoàn chuyên chăm sóc sức khoẻ tại châu Á có nhiều trụ sở hoạt động tại 10 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, sản xuất khoảng 350 nhãn hàng dược phẩm được ưa chuộng với chất lượng cao và là những sản phẩm chuyên chăm sóc sức khoẻ cho người tiêu dùng.

Phạm vi công việc:

  • Thầu sản xuất (chuyển từ Thuê ngoài nhân sự sang nâng cao mức độ tham gia của L & A trong hoạt động sản xuất).

Thời gian: Từ tháng 04/2013 đến nay.

Số nhân viên dự án: 190.

Thách thức của dự án

  • Kế hoạch nhân sự không phù hợp do sự biến động mạnh về sản lượng.
  • Gặp khó khăn trong việc nâng cao năng suất.

Giải pháp của L & A

  • Chuyển người lao động từ công ty sang dự án khác trong mùa thấp điểm.
  • Cải thiện quản lý hiệu suất bằng cách thực hiện theo hệ thống của L & A.
  • Tạo bộ chỉ số KPIs mới cho công ty.
  • Cung cấp đào tạo/ huấn luyện cho nhóm quản lý dự án của công ty như GMP, BOS (hành vi an toàn).

Kết quả

  • Giảm 20% chi phí cho công ty trong mùa thấp điểm.
  • GMP và quản lý rủi ro được quan sát và đánh giá tốt bằng các tài liệu trong hoạt động hàng ngày.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *