Blog Dự án điển hình

Dược phẩm – United Pharma – Dự án Thầu nhân lực sản xuất điển hình

Khách hàng: UNITED INTERNATIONAL PHARMA (UIP)

Phạm vi công việc:

  • Thầu sản xuất (chuyển từ Thuê ngoài nhân sự sang nâng cao mức độ tham gia của L & A trong hoạt động sản xuất).

Thời gian: Từ tháng 4/2013 đến nay

Số nhân viên dự án: 190

Thách thức của dự án

  • Kế hoạch nhân sự không phù hợp do sự biến động mạnh về sản lượng;
  • Gặp khó khăn trong việc nâng cao năng suất.

Giải pháp của L & A

  • Chuyển người lao động từ UIP sang dự án khác trong mùa thấp điểm;
  • Cải thiện quản lý hiệu suất bằng cách thực hiện theo hệ thống của L & A;
  • Tạo bộ chỉ số KPIs mới cho UIP;
  • Cung cấp đào tạo/ huấn luyện cho nhóm quản lý dự án của UIP như GMP, BOS (hành vi an toàn).

 

Kết quả

  • Giảm 20% chi phí cho UIP trong mùa thấp điểm;
  • GMP và quản lý rủi ro được quan sát và đánh giá tốt bằng các tài liệu trong hoạt động hàng ngày.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required