Chat with us, powered by LiveChat

Blog Kiến thức nhân sự

Hướng dẫn thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bộ LĐTBXH vừa ban hành Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 (Luật ATVSLĐ 2015) như sau:

1. Đối tượng đang hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hoặc bị TNLĐ, BNN điều trị xong ra viện trước 01/7/2016

– Thực hiện theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn về TNLĐ, BNN ban hành trước 01/7/2016.

– Thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Điểm b, Khoản 1, Điều 45 Luật bảo hiểm xã hội 2014 nếu kết luận của Hội đồng giám định y khoa từ 01/01/2016 đến 01/7/2016 đủ điều kiện hưởng chế độ.

2. Đối tượng bị TNLĐ, BNN điều trị xong ra viện từ 01/7/2016 trở đi

– Về điều kiện, mức hưởng, hồ sơ và thời hạn giải quyết hưởng chế độ thực hiện theo Điều 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60 và 61 Luật  ATVSLĐ 2015.

– Thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Khoản 1, Điều 42 của Luật  ATVSLĐ 2015 nếu kết luận của Hội đồng giám định y khoa từ 01/7/2016 trở đi đủ điều kiện hưởng chế độ.

Xem chi tiết tại Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ ngày 07/7/2016.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required