Blog Dự án điển hình

Kho vận – TBS Group – Dự án Thầu nhân lực sản xuất điển hình

Khách hàng: TBS GROUP

Phạm vi công việc:

  • Thầu sản xuất theo sản lượng bao gồm hoạt động điều hành dự án và cung ứng nhân lực: dán tem hàng may mặc.

Thời gian: 3/2017 đến nay.

Số nhân viên: ~ 50.

Thách thức của dự án

  • Chưa có kinh nghiệm trong việc triển khai dán tem trong đóng gói hàng hóa;
  • Biến động mạnh về nhân sự do làm sản lượng theo mùa vụ;
  • Gặp khó khăn trong việc nâng cao năng suất.

Giải pháp của L & A

  • Đào tạo chuyên môn nhanh cho công nhân trong 1-2 ngày đầu;
  • Luân chuyển người lao động từ dự án khác trong mùa thấp điểm;
  • Cải thiện quản lý hiệu suất bằng các biện pháp LEAN, JIT, …
  • Tạo bộ chỉ số KPIs mới cho từng vị trí công việc.

 

Kết quả

  • Cung cấp nhân viên đủ trình độ và đúng thời gian;
  • Năng suất cải thiện từ 40-50%/công nhân.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required