Chat with us, powered by LiveChat

Blog Kiến thức nhân sự

MỨC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày 31/03/2021, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg (“Quyết định”) thay cho Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg, quy định mức hỗ trợ học nghề đối với Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2021.

Dưới đây là một số nội dung tóm tắt của Quyết định:

I. Đối tượng áp dụng:

  1. Người lao động được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm (sau đây gọi chung là người lao động).
  2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo nghề nghiệp).
  3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan bảo hiểm xã hội; trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập và các cơ quan có liên quan đến việc hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

II. Mức hỗ trợ:Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *