Chat with us, powered by LiveChat

Blog Luật lao động

Mức phạt trốn đóng bảo hiểm cho người lao động 2017

Quy định về “Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động” lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, tại Điều 216. Theo đó, việc không đóng hoặc không đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi tắt là “bảo hiểm”) cho người lao động không chỉ là hành vi vi phạm bị xử lý hành chính mà còn có thể là hành vi phạm tội và chịu sự điều chỉnh của pháp luật về Hình sự.

Hình phạt áp dụng cho “Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động” theo quy định tại Bộ luật Hình sự hiện hành có thể là hình thức phạt tiền với mức hình phạt từ 50.000.000 đồng lên đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù lên đến 07 năm và phạt tiền lên đến 100.000.000 đồng trong trường hợp người vi phạm là cá nhân. Trong trường hợp chủ thể phạm tội là pháp nhân thương mại thì pháp nhân thương mại phạm tội có thể chịu phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng. Cụ thể, “Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động” được quy định tại Điều 216 BLHS như sau:

 

1. Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a. Trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

b. Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm:

a. Phạm tội 02 lần trở lên;

b. Trốn đóng bảo hiểm từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

c. Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;

d. Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này.

 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a. Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên;

b. Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên;

c. Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này.

 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

b. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

c. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.”

 

Nguồn: TrilawComment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required