Blog Dự án điển hình

Dự án Cho thuê nhân sự ngành Dược Phẩm cho tập đoàn hơn 100.000 nhân viên trên toàn cầu

Khách hàng: Tập đoàn dược đa quốc gia, hơn 100.000 nhân viên, doanh thu toàn cầu năm 2017 đạt 35 tỉ Euro.

Phạm vi công việc:

 • Thuê ngoài nhân sự cho xưởng đóng gói bao bì phụ thuộc, kho chứa hàng và văn phòng.

Thời gian: Từ tháng 4 năm 2004 đến nay.

Số nhân viên: 50

Thách thức của dự án

 • Sự không phù hợp trong kế hoạch nhân sự do sự biến động về sản lượng và sự hợp lệ trong quá trình chuyển đổi giữa 3 nhà máy ở Việt Nam;
 • Các vấn đề pháp lý nếu thay đổi địa điểm làm việc của nhân viên.

Giải pháp của L & A

 • Linh hoạt phân công nhân viên luân chuyển giữa 3 nhà máy;
 • Đảm bảo quy hoạch sản xuất;
 • Cung cấp đào tạo/huấn luyện cho nhóm HRBP như GMP, HSE (hành vi an toàn).

 

Các kết quả

 • Luân chuyển nhân viên nhịp nhàng giữa 3 nhà máy (Q4/Q9/Thủ Đức);
 • Cung cấp nhân viên đủ trình độ và đúng thời gian;
 • Không có vấn đề về chất lượng và HSE;
 • Nhân viên luôn tuân thủ quy trình GMP và SOP 100%;
 • Không có thiệt hại về thời gian tổn thất (LTI).


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required