Chat with us, powered by LiveChat

Blog Dự án điển hình

Dự án Cho thuê nhân sự ngành Dược Phẩm cho tập đoàn hơn 100.000 nhân viên trên toàn cầu

Khách hàng: Tập đoàn dược đa quốc gia, hơn 100.000 nhân viên, doanh thu toàn cầu năm 2017 đạt 35 tỉ Euro.

Phạm vi công việc:

 • Thuê ngoài nhân sự cho xưởng đóng gói bao bì phụ thuộc, kho chứa hàng và văn phòng.

Thời gian: Từ tháng 4 năm 2004 đến nay.

Số nhân viên: 50.

Thách thức của dự án

 • Sự không phù hợp trong kế hoạch nhân sự do sự biến động về sản lượng và sự hợp lệ trong quá trình chuyển đổi giữa 3 nhà máy ở Việt Nam.
 • Các vấn đề pháp lý nếu thay đổi địa điểm làm việc của nhân viên.

Giải pháp của L & A

 • Linh hoạt phân công nhân viên luân chuyển giữa 3 nhà máy.
 • Đảm bảo quy hoạch sản xuất.
 • Cung cấp đào tạo/huấn luyện cho nhóm HRBP như GMP, HSE (hành vi an toàn).

Các kết quả

 • Luân chuyển nhân viên nhịp nhàng giữa 3 nhà máy (Q4/Q9/Thủ Đức).
 • Cung cấp nhân viên đủ trình độ và đúng thời gian.
 • Không có vấn đề về chất lượng và HSE.
 • Nhân viên luôn tuân thủ quy trình GMP và SOP 100%.
 • Không có thiệt hại về thời gian tổn thất (LTI).


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *