Chat with us, powered by LiveChat

Blog Dự án điển hình

Ngành Xây dựng – Khách hàng CTCP TASCO – Dự án Tư vấn Nguồn nhân lực điển hình

Khách hàng: TASCO

Thách thức của dự án

Cần một hệ thống quản trị nhân lực khoa học và thông minh nhằm đảm bảo nguồn lực để triển khai kế hoạch hành động chiến lược đúng theo tầm nhìn của HĐQT.

Giải pháp của L & A

• Sử dụng phương pháp luận thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) để rà soát và phản biện những chủ đề chiến lược và phân tích các mảng hoạt động trong lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
• Khai triển chiến lược một cách định lượng và nhất quán từ tổng công ty xuống các đơn vị thành viên và tới từng cá nhân.
• Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực kết nối chặt chẽ với việc thực thi kế hoạch chiến lược và đi theo mô hình đãi ngộ 3P (vị trí công việc, năng lực, đóng góp).


Kết quả

• Doanh thu 2014 tăng trưởng 55,7% so với 2013.
• Lợi nhuận sau thuế 2014 tăng 20 lần lên mức 258 tỷ đồng từ mức 12 tỷ đồng trong 2013.
• Tỷ suất lợi nhuận hồi phục lên mức 9% trong năm 2014 so với mức 1% trong năm 2013.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required