Chat with us, powered by LiveChat

Blog Luật lao động

Chi trả bảo hiểm xã hội, thất nghiệp qua bưu điện

Người hưởng sẽ bắt đầu được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp ở bưu điện. Theo đó, BHXH tỉnh ký hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện (mẫu 15 – CBH) với Bưu điện tỉnh để tổ chức chi trả các chế độ sau:

  • Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
  • Bảo hiểm xã hội một lần do Bảo hiểm Xã hội tỉnh, huyện giải quyết hưởng theo phân cấp (trừ nội dung chi trả tại Khoản 1, 2 Điều 14 Quyết định này) gồm: Trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất; trợ cấp khu vực; bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ hưu.
  • Trợ cấp thất nghiệp.

Đồng thời, Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng theo hợp đồng ký với Bảo hiểm Xã hội tỉnh như nội dung nêu trên bằng các hình thức sau:

  • Qua tài khoản cá nhân cho người hưởng.
  • Bằng tiền mặt cho người hưởng.

Quyết định 828/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required