Chat with us, powered by LiveChat

Blog Sự kiện

Tải slide của diễn giả trong Chuỗi hội thảo “Tái cấu trúc tổ chức để nhảy vọt hậu Covid-19”

Hội thảo 1: Sân chơi mới, cần cấu trúc tổ chức khác?

Diễn giả: 

  1. Ông Richard D. McLellan, Cố vấn chiến lược cao cấp, RMAC Advisory, LLC
  2. Ông Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Nguồn nhân lực, Nhựa Duy Tân

>> Đăng ký nhận slide của diễn giả tại Hội thảo 1 tại đây:

Hội thảo 2: Tái cấu trúc tổ chức và nguồn nhân lực để phát triển hậu Covid-19

Diễn giả:

  1. Bà Đinh Kim Nhung, Trưởng bộ phận nguồn nhân lực, Tập đoàn Masan
  2. Bà Lạc Thị Tú Duy, Luật sư thành viên, Công ty Phước & Cộng sự

>> Đăng ký nhận slide của diễn giả tại Hội thảo 2 tại đây:

Xin vui lòng liên hệ email: cs@l-a.com.vn hoặc sđt: 0902 989 578 nếu Anh/Chị không tải được.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required